Podbranč

Investičné spoluvlastnícke podiely

€4.700,- EUR

5588 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch v katastrálnom území Podbranč, okres Senica.

- Výmera spoluvlastníckych podielov predstavuje celkom 5.588,16 m2 a pozemky sú vedené na listoch vlastníctva ako Orná pôda, Lesný pozemok, Trvalý trávny porast, Záhrada a Ostatná plocha.

- Lesné pozemky a poľnohospodárska pôda je evidovaná na listoch vlastníctva 881, 1334, 1390, 1578, 1530, 1699, 1532 a 1827 pre k.ú. Podbranč.

- Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

Výmera:   5588 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


- Tabuľka predávaných nehnuteľností a vyznačených parciel na mape je v galérii inzerátu.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria