Sucháň

Investičné spoluvlastnícke podiely

€29.500,- EUR

44909 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Sucháň, okres Veľký Krtíš.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 44.908,76 m2.

- Pozemky sú evidované na listoch vlastníctva 371, 396, 749, 249 ("C" 626/3) a 79 ("C" 1390) pre katastrálne územie Sucháň ako Trvalý trávny porast, Orná pôda a Zastavaná plocha a nádvorie a sú vhodné pre poľnohospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností. 


Výmera:   44909 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

- V galérii inzerátu sú vyznačené pozemky na mape spolu so zoznamom predmetných nehnuteľností.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria