Ladce a Beluša

Investičné spoluvlastnícke podiely - Lesy a Orná pôda

€6.000,- EUR

6316 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na ornej pôde a lesných pozemkoch pri obciach Ladce a Beluša.

 

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 192,20 m2 pre katastrálne územie Ladce, pričom pozemky sú evidované na listoch vlastníctva č. 3170 a 3174, a 6.123,38 pre katastrálne územie Hloža-Podhorie a pozemky sú evidované na listoch vlastníctva č. 2037, 2040, 3833, 2312, 2315, 2316, 2317, 2318 a 2462.

 

- Pozemky sú na listoch vlastníctva evidované ako Trvalý trávny porast, Orná pôda, Lesný pozemok a Záhrada a sú vhodné pre poľnohospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   6316 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- Tabuľka predávaných nehnuteľností spolu s mapou sú v galérii inzerátu.

 

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria